Hållbarhet

Hållbarhet

För oss vid Tärnaby Fjällhotell lägger vi stor vikt vid att vår verksamhet skall kunna bedrivas med hållbarhet som fokus. Hållbarhet för oss innebär ett effektivt och hållbart företagande, att minska vår miljö- och klimatpåverkan samt de resurser vi använder i vår verksamhetsdrift. Det innebär även ett omhändertagande av vår personal, att ta vårt sociala ansvar samt att jobba med löpande planering och uppföljning av vår verksamhet för att ständigt kunna hinna ytterligare arbetssätt och fokusområden att effektivisera och förbättra vår verksamhet och den gästupplevelse vi önskar förmedla.

Nedan kan ni se hur vi jobbar med hållbarhet i vår hållbarhetspolicy.

Hållbarhetspolicy

Tärnaby Fjällhotell är ett personligt hotell beläget i Tärnaby vid Laxfjällets fot med utsikt över omgivande fjällmassiv och sjön Gäutan.

Företaget bedriver en hotell-/konferens samt restaurangverksamhet som bygger på service och kundbemötande av hög klass, en hög kvalitetskänsla och hållbarhet. Vi strävar efter att till våra gäster och besökare, kunna erbjuda produkter och tjänster som med bibehållen kvalitet har producerats med minsta möjliga miljöpåverkan.

Denna policy beskriver riktningen i vårt miljö- och hållbarhetsarbete. Vår vision är att göra de bästa miljövalen samt att ta socialt ansvar i vår dagliga verksamhet. Genom vår hållbarhetspolicy vill vi skapa en god struktur för att arbeta med hållbarhetsfrågor för att kontinuerligt kunna förbättra, effektivisera och utveckla vår verksamhet med hållbarhet som fokus. Vår verksamhet följer gällande miljölagstiftning och andra krav och vi är inspirerade av Sveriges nationella miljömål samt FNs globala mål som vi försöker bidra till i vårt hållbarhets- och miljöarbete.

Prioriterade hållbarhetsområden:

Hållbart företagande:

I vår verksamhet handlar hållbart företagande om långsiktighet vad gäller planering, utförande och uppföljning inom verksamhetsdriften. Det är viktigt för oss att aktivt jobba med hållbarhets- och miljöfrågor som rör vår verksamhet. Utöver detta skall våra medarbetare ha och uppleva en trygg arbetsmiljö, med schyssta villkor, kunna utvecklas och trivas i sitt dagliga arbete. Vidare lägger vi stor vikt i att vara delaktiga och samverka med föreningar och lokalsamhället i vårt område. För att vi skall lyckas i vårt arbete planeras verksamheten långsiktigt, vi utvärderar vårt arbete och engagemang och följer upp årligen. Detta för att kunna omvärdera och förbättra vår verksamhet och vårt hållbarhetsarbete.

Energi- och vattenanvändning:

Vi ser kontinuerligt över och läser av och följer upp energi- och vattenförbrukningen inom verksamheten. Vidare jobbar vi med att begränsa vår förbrukning och åtgång av energi och vatten. Detta genom exempelvis vattenbesparande åtgärder i form av rutiner kring disk och vattenåtgång inom kök, vapenbesparande kranar och duschmunstycken, löpande utbildning med medarbetare inom house keeping gällande vattenbesparande åtgärder. Vi arbetar med utbyte till energisnålare armaturer och ljuskällor såsom LED och vi fasar ut äldre alternativa ljuskällor och armaturer. Vi använder oss av rörelsesensorer för belysning i allmänna lokaler för att begränsa energiförbrukningen inom verksamheten. Vi jobbar löpande med förnyelseåtgärder för att begränsa energi- och vattenförbrukning som utgår från fastighetens förutsättningar och samverkan med fastighetsägare.

Resor & transporter:

Resor är en del av företagets större utsläppskällor. Därför strävar vi vid affärsresor att välja de miljövänligaste alternativen, samåkning eller att resa kollektivt med buss eller tåg. I de fall det är möjligt väljer vi främst digitala möten, över teams, video-/telefonkonferenser istället för fysiska möten.

Transporter av leveranser för inköpta varor och produkter till vår verksamhet utgör en betydande del i vår klimatpåverkan. Vi planerar noggrant inköp av råvaror och livsmedel samt varor till hotellet, detta för att minska antalet transporter till vårt hotell. Vi får årligen rapporter från våra leverantörer och kan följa upp hur vårt arbete att effektivisera och minska antalet transporter/leveranser till hotellet.

Avfall och resursanvändning:

Den mängd avfall som uppkommer av verksamheten är främst genom drift av hotell-/konferens, samt restaurangverksamheten. I vår verksamhet skall allt avfall inklusive miljöfarligt avfall tas omhand på ett korrekt och hållbart sätt. Vi källsorterar vårt avfall samt matavfall till kompost och i möjligaste mån som sortering till biobränsle. Vi skall arbeta löpande med att minska vår mängd osorterat avfall.

I den del av verksamheten där vi arbetar med stugförmedling och självhushåll uppmanar vi våra gäster att ta ansvar för sitt avfall och uppmanar till källsortering.

Textiltvätt medför en stor del i vår miljöpåverkan. Företaget använder sig av en samarbetspartner och textiltvättsföretag för detta. Textiltvätten används för verksamhetens gästservice och restaurangverksamhet. Det företag vi samarbetar med idag är miljö och hållbarhetscertifierande, Svanen märkta samt certifierade med goda arbetsvillkor/arbetsmiljö samt har Tvätteriförbundets certifiering. Det är av stor vikt för oss att de samarbetspartner vi arbetar med är med på resan att minska belastning på vår miljö, tar socialt ansvar och tar hand om sina medarbetare.

I den dagliga driften används kemikalier och rengöringsprodukter för att säkerställa att verksamheten håller hög hygienstandard, renlighet och kvalitet för våra besökare och gäster. Vi väljer enligt försiktighetsprincipen alternativ och produkter med miljömärkning och som har mildare påverkan på miljön. Vi arbetar löpande tillsammans med vår personal för att alla skall dosera korrekt mängd, minska överanvändning av de kemprodukter vi använder i vår hotelldrift.

I vår verksamhet strävar vi vid inköp av råvaror till mat att köpa svenska råvaror, närproducerat samt efter säsong. Vi väljer ursprungsmärkta samt miljömärkt och möjligaste mån ekologiska och eller KRAV-märkta råvaror. Vid inköp av exempelvis kött, fågel eller fisk strävar vi efter svensk ursprungsmärkning, MSC, ASC eller ekologiskt och KRAV-märkning. Detta är ett medvetet ställningstagande och agerande då vi är övertygade om att detta är en stor del av hur vi kan minska den påverkan vår verksamhet ställer på miljö och biologisk mångfald samt en viktig del i stöttning av lokala producenter med våra inköp. Vi håller därför löpande dialoger med våra leverantörer för att kunna utöka de alternativ av lokalt- och närproducerade råvaror vi använder inom vår verksamhet.

Kompetens och medvetenhet:

För oss är det självklart att samtliga av våra medarbetare är delaktiga i vårt hållbarhetsarbete. Därför säkerställer vi löpande, genom utbildningar och möten att alla medarbetare är medvetna om vårt hållbarhetsarbete samt den påverkan vår verksamhet har på miljö och omgivande samhälle. Det är viktigt att våra medarbetare är medvetna om, samt att de har verktygen hur de bidrar i sitt arbete till att jobba hållbart för att minska verksamhetens miljöpåverkan.

Socialt ansvar och samarbeten:

Företaget lägger stor vikt vid samarbete och samverkan med omgivande samhälle. Vår verksamhet lägger stor vikt vid och deltagande i samarbeten och aktiviteter tillsammans med föreningar kring Tärnaby och Hemavan samt inom Storumans kommun. Samverkan med omgivande samhälle ser vi som en stor vinst och investering då vi är mån om vår bygd. Det är viktigt för oss att våra gäster och lokalbefolkning skall finna ett värde i de aktiviteter och arrangemang som anordnas i och kring Tärnaby och vår verksamhet. Vi vill kunna bidra och vara en självklar del som besöksmål och samarbetspartner i vårt område.

Principer för ansvarsfullt företagande:

Utöver arbete med miljömässig och social hållbarhet som lyfts fram i denna policy tillkommer riktlinjer och policys som styr företagets arbete inom likabehandling och jämställdhet, goda arbetsvillkor för vår medarbetare samt upprätthållande av gott kundbemötande och affärsmässighet.

 

 

Kontaktformulär reception

*” anger obligatoriska fält

ÅÅÅÅ streck MM streck DD
Integritetspolicy*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Kontakt